ชื่อคุณเวนิช ฉวีวงศ์
บ. อีฟ โฮม เซ็นเตอร์ จก.
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ " EVE "
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดี ระดับ RHCE ไม่ธรรมดา
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี ถามอะไรก็ตอบได้ทุกเรื่อง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่นอน เพราะวิธีการทำไม่ได้ยุ่งยากมาก ต่างจากช่วงที่ศึกษาเอง จะจับจุดไม่ถูก
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี เพราะบ้านอยู่ถนนนวมินทร์ เลยสะดวกมาก