ชื่อคุณเพิ่มศักดิ์ ยะคะเสม
บ. กันยงวัฒนา จก.
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า "Mitsubishi"
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
นอกจาก อ. จะมีความรู้ด้าน Linux อย่างลึกซึ้งแล้ว อ. ยังมีความรู้รอบตัวหลายๆ ด้าน
หลายมุม มาเล่าสู่กันฟัง
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในห้องเรียนดีมาก ด้วยความเป็นกันเอง การใช้ภาษาในการถ่ายทอดฟังแล้วเข้าใจง่าย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำไปใช้งานได้จริงแน่นอน แต่จะต้องมีการทบทวนฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
เพราะบางทีสถานการณ์จริงกับสถานการณ์ในห้องเรียนแตกต่างกัน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ถ้าติดปัญหาในขณะเรียน อ. จะช่วยแก้ไขปัญหา โดยบอกถึงปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา
และ อ. มีการตอบปัญหาทาง webboard อยู่เสมอ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวกสบาย รถไม่ติด มีรถประจำทางหลายสาย