ชื่อคุณภูวนาถ ทิพย์สันเทียะ
Belton Industry Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Administration
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรอบรู้ดี หลายด้าน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บางครั้งสอนเร็วไปหน่อยตามไม่ทัน และบางที่ไม่ทราบความหมายวัตถุประสงค์
ของบางหัวข้อ ทำให้คิดภายโดยรวมไม่ออก แต่โดยทั่วไปถือว่าเป็นการสอนที่ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำไปปรับปรุงบางส่วน ของระบบให้ได้ดีขึ้นมาก
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีมาก ให้คำปรึกษาทุกเรื่องของระบบ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก