ชื่อคุณณัฐวรรณ นิติฐิติวงษ์
Get On Technology
ตำแหน่ง Senior Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
จำหน่ายอุปกรณ์ Backup
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรอบรู้ดีมาก มีประสบการณ์ทำให้วิเคราะห์ปัญหาได้ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองกับผู้เรียน มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อบรมให้มากที่สุด
พยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิตามไปด้วย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่านำไปประยุกต์กับงานจริงได้ เพราะ อ.ได้แนะนำให้เห็นภาพรวม
และส่วนที่จำเป็นในการที่จะนำไปใช้งาน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
อ. ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างเรียนเป็นอย่างดี และหลังจากจบหลักสูตรยังไม่ทราบ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
โดยส่วนตัวถือว่าไกล เพราะที่พักอยู่ไกลจากสถานที่อบรม