ชื่อคุณธีรยุตต์ โกมลโชติ์
บ. อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จก.
ตำแหน่ง System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันพืช ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ "ทิพ"
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ผู้สอนมีความรอบรู้ด สามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้อบรมได้ตลอดเวลา ทำให้การเรียนไม่ค่อยติดขัด
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดีมาก การดูแลเอาใจใส่ก็ดี อาจจะเร็วไปบ้าง เพราะบางคนตามไม่ทัน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ในระดับหนึ่ง เพราะบางอย่างต้องใช้การฝึกฝนความชำนาญ ต้องใช้เวลา
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ในขณะเรียนผู้สอนช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวก รถไม่ค่อยติด เพราะเป็นช่วงปิดเทอม