ชื่อคุณยอดชาย ภควโพธิ์ธัญ
FemtoCom Co.,Ltd.
ตำแหน่ง IT Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้และความสามรถมาก ทั้ง Network,Linux Program และการวิเคราะห์ปัญหา
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง ดูแลเอาใจใส่ก็ดี ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง ให้ความรู้เต็มที่
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้ได้จริง เนื่องจากมีการทดลองและปฏิบัติจริงในชั้นเรียนแล้ว
ซึ่งทำให้ทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและทางแก้ไข
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ให้การช่วยเหลือดีเวลาติดปัญหาขณะเรียน
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
จากถนนใหญ่เข้ามาไม่ไกล มีรถเมล์หลายสายผ่าน