ชื่อคุณนิวัติ รุ่งเจริญ
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
ตำแหน่ง พนง.ระบบคอมพ์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ธ.ก.ส.
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดีมาก เพราะสามารถถ่ายทอดได้ดี และมีประสบการณ์จริงนำเสนอ
ควบคู่ไปกับเนื้อหาในตำรา (เก่งมาก)
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี สบายๆ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน กับหน่วยงานได้พอสมควรครับ
เพราะหน่วยงานขณะนี้ยังไม่ค่อยมี Linux ใช้งาน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ติดตามและแก้ไขปัญหาได้ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สถานที่ไกลไปหน่อย