ชื่อคุณวินัย ฟักขำ
บ.มั่นยิ่ง จก.
ตำแหน่ง Technical Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
Garment
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการใช้งานต่างๆ ได้ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี ทำให้ไม่ตึงเครียดมากเกินไป
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่ต้องใช้เวลา เนื่องจากยังไม่คุ้นเคย
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดี มีการแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาและการเกิดปัญหา อีกทั้งสามารถค้นคว้าได้จาก
web ของ MyCom ได้อีกด้วย
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างลำบาก