ชื่อ คุณเยาวลักษณ์ เวชศิริ
ร.ร. นวมินทร์ทราชูทิศ กรุงเทพ
ตำแหน่ง อาจารย์คอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
โรงเรียนระดับมัธยม
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก เป็นกันเองดี ดีที่อาจารย์พยายาม แต่ประสบการณ์ให้ฟัง จากที่พบตามหน่วยงานต่าง ๆ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก เรียน 1 คน/1เครื่อง แล้วเรียงลำดับขั้นตอนดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คาดว่าน่าจะได้ แรกๆ คงต้องกางตำรา ทำตามเลยทีเดียว คงยังไม่สามารถ apply ได้เอง
ต่อไปน่าจะดีขึ้น ถ้าได้ฝึกปฏิบัติ
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
คิดว่าอ. คงให้ความช่วยเหลือ และคงต้องขอความช่วยเหลือ อย่างแน่นอน
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก