ชื่อ คุณอภินันท์ ศรแก้วดารา
บมจ. กสท โทรคมนาคม
ตำแหน่ง Programmer/Admin Linux
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ให้บริการด้านโทรคมนาคม
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดีครับ สามารถนำความรู้มาถายทอดให้แก่ผู้อบรม ได้เข้าใจง่าย ถามอะไรตอบได้หมด
แต่ยังไม่เคยถามเรื่องอื่นนอกเหนือจาก Linux
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนค่อนข้างหนาว เพราะนั่งใต้แอร์ การดูแลเอาใจใส่ของ อ. ผู้สอนดีมาก
ติดปัญหาตรงไหน อ. แก้ไจให้ได้ทั้งหมด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปปฏิบัติงานได้เกินวัตถุประสงค์ เพราะในส่วนของงานบางอย่าง เช่น Mail
มีกองอื่นทำหน้าที่รับผิดขอบ แต่ส่วนใหญ่ก็ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะเนื้อหาค่อนข้าง
คลอบคลุมหมด
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
การให้การสนับสนุนของการเรียนในครั้งนี้ อ. ถ่ายทอดวิทยาความรู้ของท่านได้ดีเยี่ยม เข้าใจง่าย
รวมถึงการแนะนำเกี่ยวกับระบบในองค์กรของผู้เรียน ควรจะเป็นทิศทางใด
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก เดินทาง ประมาณ 30 นาที เวลาเฉลี่ย ในการเดินทางทั้งหมด 8 วัน