ชื่อ คุณฤทธิไกร อภัยกาวี
บ. เอ็กซเซลเลนท์ รับเบอร์ จก.
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
นำไปปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์
  4. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร สะดวกดี