ชื่อ คุณเทอดศักดิ์ พงษ์สุริยนันท์
บมจ. กสท โทรคมนาคม
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ผู้สอนมีความรู้เป็นอย่างดี ค่อนข้างดีมาก สามารถถ่ายทอด และนำเสนอได้อย่างดี ผู้เรียนเข้าใจง่าย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนเป็นไปด้วยดี อ. ดูแลเอาใจใส่ดี การถ่ายทอดความรู้ทำได้เป็นอย่างดี
แต่ระยะเวลาและเนื้อหาในการสอนควรจะมากกว่านี้ บางครั้งตามไม่ทัน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เนื้อหาที่ผู้อาจารย์สอนตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ แต่ว่าจะสามารถทำได้จริง
คงต้องใช้การทดลองจริง หรือปฏิบัติจริงแล้ว
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาขณะเรียนเป็นอย่างดี แต่หลังจากจบหลักสูตร
จะแจ้งกลับมา ให้ทราบต่อไปหลังจากที่มีการสอบถามปัญหามาแล้ว
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ใช้เวลาประมาณ 50-60 นาที สะดวกพอประมาณ