ชื่อ คุณภูษิต ปฐมบัญญัติ
Premium Equipment Engineering Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
อิเลคทรอนิค
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ผู้สอนมีความรู้ดีครับ สามารถแก้ไขปัญหา และตอบคำถามผู้เข้าอบรมได้เป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองดีครับ คนในห้องเรียนไม่มากเกินไป ทำให้ดูแลได้ทั่วถึง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์ครับ ขณะเรียนมีความเข้าใจ และได้ซักถามข้อสงสัยในขณะเรียน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
การให้การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ขณะเรียนดีครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางมาอบรมสะดวกดี เพราะอยู่ไม่ไกล (ลาดปลาเค้า)