ชื่อ คุณกรกฎ พัฒนกุล
Technoloty and Software Solution Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ให้บริการด้านซอฟต์แวร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สามารถตอบคำถามได้ทุกข้อ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดูแลเอาใจใส่ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ในบางเรื่อง แต่บางเรื่องคงต้องไปประยุกต์ใช้เอง
เพราะ config ที่มีรายละเอียดมากเกินไป อ. ไม่ได้สอน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
อ. ให้การช่วยเหลือในการแก้ปัญหาดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ลำบาก ไกล