ชื่อ คุณปกรณ์ จันทร์อินทร์
Belton Industr ( Thailand) Ltd.
ตำแหน่ง Engineer
อบรมหลักสูตร
MySQL Web Database Application


  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีมากครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมากครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ตามวัตถุประสงค์
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
มีมากครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ นั่งรถตู้