ชื่อ คุณอภินันท์ ศรแก้วดารา
บมจ. กสท. โทรคมนาคม
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
MySQL Web Database Application


  1. ประเภทธุรกิจ
ให้บริการด้านโทรคมนาคม
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ในการสอนดี รวมทั้งการถ่ายทอด
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดี รวมทั้งการเอาใจใส่ ดูแลของ อ.
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะเนื้อหาการสอนคลอบคลุม
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ในขณะเรียนการแก้ไขปัญหาของ อ. อยู่ในเกณฑ์ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก