ชื่อ คุณเยาวลักษณ์ เวชศิริ
รร.นวมินทราชูทิศ
ตำแหน่ง ผู้สอน
อบรมหลักสูตร
MySQL Web Database Application


  1. ประเภทธุรกิจ
โรงเรียนระดับมัธยม ของรัฐ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี แต่อยากให้อ. ทบทวนคำสั่งพื้นฐานและการใช้งาน เนื่องจากพื้นฐานของผู้เรียนไม่เท่ากัน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คาดว่าน่าจะทำได้ ต้องนำไปใช้งานจริงก่อน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ได้รับการดุแลช่วยเหลือระหว่างการเรียนเป็นอย่างดี และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือในภายหลัง
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก