ชื่อ คุณเทอดศักดิ์ พงษ์สุริยนันท์
บมจ. กสท. โทรคมนาคม
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
MySQL Web Database Application


  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้บริกรด้านโทรคมนาคม
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความสามารถดีในการสอน การถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การดูแลเอาใจใส่ของ อ. เป็นไปด้วยดี บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ให้การสนับสนุน และแก้ไขปัญหาในขณะเรียนเป็นอย่างดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางประมาณ 40-45 นาที