ชื่อ คุณมนเทียร สฤษฎ์เลิศธนสิน
บ. โมเดิร์นคาส อินเตอร์เนชั่นแนล จก.
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
Trading
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านระบบ Linux
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องขอไปฝึกฝนและหัดใช้งานคำสั่งต่างๆ ต่อไป
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
O.K. มีรถเมล์ผ่านหลายสาย