ชื่อ คุณอุดมพร เมฆวัน
บ. กบินทร์บุรี แพนเอเชีย ฟุตแวร์ จก.
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
โรงงานผลิตรองเท้า NIKE ส่งออก
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ผู้สอนเก่งครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียน ในห้องเรียนเป็นกันเองดีครับ ทั้งเพื่อนและอ. จะช่วยกันทำ LAB
การถ่ายทอดของ อ. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เห็นจริง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว คิดว่าต้องนำไปฝึกฝน และพัฒนาตนเอง
จึงจะสามารถนำไปใช้หรือปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ และสามารถใช้งานได้จริง
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
เมื่อเรียน ติดปัญหาใดๆ อ.จะฃ่วยและอธิบายให้ฟังได้เป็นอย่างดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางมาอบรมสะดวก