ชื่อ คุณภิเบศวร์ พานิช
Technology & Software Solution Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ให้บริการด้านซอฟต์แวร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่สอนได้ดีมีตัวอย่างประกอบ แต่เวลาในการอบรมน้อยไปนิด
ทำให้บางหัวข้อไม่มีเวลาในการอธิบายได้ละเอียด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คาดว่าสามารถนำไปใช้งานได้ดี แต่อาจจะไม่ทั้งหมดเพราะในองค์กรจะเน้นในเรื่องของ
open CA บน Linux หรือ Linux on mainframe ซึ่งไม่มีสอน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
เอาใจใส่ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการสอนเป็นอย่างดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกเพราะมีรถประจำทางผ่านมาก และใกล้บ้าน