ชื่อ คุณสุทธิพัฒน์ จินพงศ์
Panasonic Slew Sale (Thailand) Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีพอใช้ได้
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
มีบางส่วนที่จะได้นำไปใช้งานจริง
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
เมื่อจบหลักสูตรอยากให้ตอบปัญหาทาง web site ของ MyComputer มากๆ