ชื่อ คุณพงษ์เทพ ธรรมโกศล
E-Com Internetwork Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Technical Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก สามารถอธิบายได้ดี และแนะนำแหล่งค้นหาข้อมูลต่างๆ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองมาก แต่ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมอีกครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้พอสมควร แต่ต้องฝึกฝนเพิมเติมอีกครับ
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ในระหว่างเรียดีครับ ในภายหลังยังไม่ทราบ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่สะดวกนักเพราะผมอยู่ไกล