ชื่อ คุณจรัญ เปลี่ยนทอง
บ.ศรีอู่ทอง จก.
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ก่อสร้าง
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความชำนาญ ในเรื่องที่สอนดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองดี ดูแลให้คำแนะนำการแก้ปัญหา ขณะเรียนพร้อมทั้งช่วยอธิบาย
ปัญหาให้ทราบเป็นเรื่องๆ ดีมาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์จริง เพราะมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและริเริ่มการแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
มีความเอาใจใส่ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก
  7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อยากให้มีระยะเวลาและเนื้อหามากกว่านี้อีกนิด