ชื่อ คุณปริษา วานิชานันต์
Leschaco (Thailand) Ltd.
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ขนส่ง
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เข้าถึง Linux ในเชิงลึกมาก และมีความรู้ update ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง ในการดูแลเท่าที่เวลาอำนวยให้ การถ่ายทอดความรู้ละเอียดมาก ทำให้ความเข้าใจตามได้
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าต้องใช้เวลาศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งทดลองใช้และปรับให้เข้ากับสภาพการทำงานในองค์กร
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ในขณะเรียน อ. ช่วยเหลือตามที่เวลาอำนวยให้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มีทางเลือกในการเดินทางสะดวกกว่าที่คิดไว้