ชื่อ คุณรังสรรค์ สิงห์พรม
โรงพยาบาลสามง่าม
ตำแหน่ง จนท. เวชสถิติ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
โรงพยาบาลของรัฐ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความชำนาญเป็นอย่างมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง ทำให้ไม่เครียด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่เนื่องจากมีพื้นฐานการใช้ Linux ต้องฝึกฝนอีก เพื่อความชำนาญจึงจะใช้งานจริง แต่ใช้ไม่หมด
อาจแยกเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ ใช้บ่อยเพื่อเจาะลึก
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
สามารถแก้ไขปัญหาในขณะเรียนได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
อยู่ไกลจากการขนส่งพอสมควร