ชื่อ คุณปรีชา บุญมี
โรงพยาบาลสามง่าม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
โรงพยาบาลของรัฐ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มืออาชีพ มีความรู้ ้ ความชำนาญด้าน IT เป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง ดูแลอย่างทั่วถึง วิธีการถ่ายทอดความรู้เป็นลำดับขั้นตอน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
80% ได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ถ้าเจอปัญหานอกเหนือจากที่เรียนคงต้องศึกษาเพิ่มเติม
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ในเวลาเรียนดีมาก ภายหลังจากจบไปแล้ว ควรให้การสนับสนุนด้วย
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่เป็นปัญหามากนัก ที่พักใกล้ๆ หากยากนิดนึง