ชื่อคุณเกริกศักดิ์ วงษ์นิยม
E.Com Internetwork Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Technician Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1.ประเภทของธุรกิจ
Computer
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ใช้งานได้ เพราะได้ฝึกปฏิบัติตาม Workshop ที่เตรียมไว้ให้เป็นอย่างดี
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ด้วยการสอบถามทาง Webboard น่าจะให้ประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี