ชื่อคุณสุแทน สุจิตร
PP Princess Resort
ตำแหน่ง IT Staff /E-Commerce
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1.ประเภทของธุรกิจ
Resort
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สุดยอด!! น่านับถือ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.สอนดี รู้เยอะครับ มีแต่ศิษย์ ตามไม่ทันครับ ปฏิบัติทันบ้างไม่ทันบ้าง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ชัวร์ แต่ต้องรอฝึกปรือ อีกซัก 3 ระยะ
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ยังไม่เคยใช้บริการเลยครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี