ชื่อคุณปิยพงศ์ นาโสก
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ ดูแลระบบ และฐานข้อมูล
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของๅหน่วยงาน
หน่วยราชการ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่นอน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ขณะเรียนดีมาก ภายหลังต้องพิสูจน์ ที่มาอบรมก็เพราะต้องการที่ปรึกษา และครูบา อาจารย์นี่แหละ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
อยู่ใก้ลที่พัก