ชื่อคุณรักชาติ บุญดี
คณะพาณิชย์ ม.ธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของๅหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ในเรื่องของ Linux มาก และสามารถให้คำตอบนักศึกษาได้เข้าใจอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดี และมีความเป็นกันเองมาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่านำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้มาก
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ช่วยแก้ปัญหาและให้การสนับสนุนมาก
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก