ชื่อ คุณวราวุฒิ ภู่ทอง
บมจ. ทศท คอร์ปอเรชั่น
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายโครงการ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ระบบสื่อสาร
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ครอบคลุมในหัวข้อที่สอน และข้อมูลพิเศษเพิ่มเติมบ้าง แต่อยากให้เพิ่มในส่วนของเทคนิคพิเศษในการใช้งานต่างๆ ให้มากๆ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดูแลเอาใจใส่ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้รับประโยชน์ในการใช้งานดีมาก เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ในขณะเรียนให้การสนับสนุนดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ก็สะดวกพอสมควร