ชื่อ คุณภวิศภาร์ สุวรรณวรเดช
บ.ขนมเศรษฐี จก.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
จำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เข้าตำรา คนจะแก่ แก่ความรู้ใช่อยู่นาน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดี ไม่เครียด ไม่เกร็ง เป็นกันเอง และแนะนำเพิ่มเติมจากทฤษฎีให้เห็น
ในแง่การนำไปปฏิบัต และประยุกต์ใช้งานใดได้บ้าง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เชื่อมั่นว่าได้มากกว่าที่คิดแน่นอนค่ะ เพราะอ. ชี้ให้เห็นถึง คุณสมบัติในสการนำไปใช้งานจริง
ทำให้สนใจทดลองทำตามแล้วก็เห็นผลได้ดีค่ะ
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
อ. แนะนำให้ตรงจุด และช่วยสร้างความรู้สึกว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกสบายมาก ใช้เวลาประมาณ 15 นาท