ชื่อ คุณน้ำอ้อย หุนอินทร์
RIS Co.,Ltd.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดี และสามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย มีประสบการณ์ใช้งานจริง มีการแทรก
ในส่วนปัญหาที่เคยเจอ พร้อมบอกวิธีแก้ไขปัญหา
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
แอร์เย็นไปหน่อย การถ่ายทอดความรู้ก็สามารถยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ทำให้นำไปประยุกต์ใช้งานได้ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าถ้านำไปทบทวนและฝึกฝน ก็จะสามารถนำไปใช้กับงานที่ได้รับผิดชอบได้ดี
เพราะอาจารย์มีเทคนิค หรือข้อควรระวังให้ด้วย
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เมื่อติดปัญหาก็ช่วยแก้ไขดี ช่วงไหนไม่เข้าใจหรือเครื่องมีปัญหาก็ไม่ทิ้งปัญหาไว้
แก้ไขจนเสร็จ พร้อมทั้งมี Webboard เพื่อใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก เพราะสามารถออกไปได้หลายทาง รถไม่ค่อยติด