ชื่อ คุณวันชัย ยิ่งดำรง
RIS Co.,Ltd.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ ศึกษาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา การสื่อสารถ่ายทอดได้ดีครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สภาพแวดล้อมก็คือว่าดีในระดับพอใช้ได้ เพราะจริงๆ สนใจแต่ความรู้มากกว่า
การดูแลถ่ายทอดความรู้ดีมากครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปฏิบัติงานได้ครับ แต่ระดับหนึ่งเท่านั้น คงต้องศึกษาเพิ่มมากขึ้น ( อาจารย์สอนดี )   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ได้รับคำแนะนำ & แก้ไขปัญหาด้วยดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก อยู่ในตัวเมือง