ชื่อ คุณไศลศักดิ์ หุการมณ์
RIS Co.,Ltd.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ วิศวกรระบบอาวุโส
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สอนดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนดก็สอนดี มีความเป็นกันเอง และดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนค่อนข้างดี
รวมทั้งการถ่ายทอดหรือการสอนก็ทำได้ดี มีการสอดแทรกเนื้อหาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องให้ทราบด้วย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
โดยส่วนตัวแล้ว เมื่อจบหลักสูตรนี้คงจะได้นำเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้งาน ที่ดูแลรับผิดชอบให้มากขึ้น
แต่คงใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากยังไม่มีความชำนาญระบบนี้นัก
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ผู้สอนได้ให้การสนับสนุน แก้ไขปัญหาค่อนช่วยแก้ไขปัญหาค่อนข้างดี
และหลังจากจบหลักสูตรแล้ว ก็ยังติดต่อสอบถามกันได้โดยผ่านทาง Web Mail ของอาจารย์
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางไป-กลับสะดวกดี ( ใช้รถส่วนตัว )