ชื่อ คุณอภิชาติ พัฒนาสุทธินนท์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ระดับความรู้ ู้ความสามารถจัดว่าดีมาก มีประสบการณ์ สามารถตอบปัญหาต่างๆ
ที่ใช้งานจริงได้ชัดเจน และรวดเร็ว
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง แต่แอร์เย็นมาก และเอาใจใส่ผู้เข้าอบรม
ทุกคนดีช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการเรียนได้อย่างรวดเร็ว
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
คือตอนนี้ว่างงาน แต่ก็หวังง่าจะได้ทำงานที่เรียนมา แต่ที่เรียนก็ครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็น
สำหรับองค์กรโดยส่วนใหญ่ จึงคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับองค์กร
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เท่าที่เห็นก็มี webboard คอยให้บริการตอบคำถามต่างๆ สำหรับผู้อบรมถือว่าดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก