ชื่อ คุณต่อศักดิ์ ฤทธิหาญ
Professional Computer Co.,Ltd.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Advanced Linux Server & Security

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ความสามารถมาก สุดจะบรรยายได้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดี การดูแลเอาใจใส่ดีมาก และถ่ายทอดความรู้ให้ก็ดีมาก
ทำให้มองเห็นภาพได้ชัดขึ้น
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปฏิบัติได้ในระดับ Admin แต่คงต้องมาเรียนเพิ่มเติมอีก เพราะงานที่จะต้องใช้ต้องการ
ความปลอดภัยสูง
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ไขปัญหาในขณะเรียนดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลไปนิด