ชื่อ คุณยุทธพงศ์ คงอ่อน
บมจ. ทศท คอร์ปอเรชั่น
ตำแหน่ง Admin WI Fi Project
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ระบบสื่อสาร
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีมาก ลึกซึ้ง
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี ถ่ายทอดได้ลึกดีมาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะได้ เพราะที่เรียนสอนได้ลึกกว่าในหนังสือที่ขายตามท้องตลาด
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ในขณะเรียนผู้สอนพยายามแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้ดี ภายหลังเรียนจบต้องรอดูต่อไป
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
พอใช้ได้