ชื่อ คุณอุดมศักดิ์ รักษาวงศ์
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเครือข่าย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีควมรู้ครอบคลุมในเนื้อหา มีเทคนิคพิเศษแนะนำ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนดี อาจารย์ดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้ เพราะความรู้ที่ดีเริ่มจากพื้นฐานไปถึงระดับ Advanced
รวมทั้งที่มหาวิทยาลัยมี Linux อยู่แล้ว
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มี Webboard เป็นสิ่งที่ดี เพราะมีปัญหาจะได้สอบถามได้
ในห้องเรียนอาจารย์ก็ช่วยแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกเพรมาะมีรถประจำทางและรถตู้ผ่าน