ชื่อ คุณรวีชัย จักรพิสุทธิ์
Technology & Software Solution Co.,Ltd.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ในระดับดีมาก รู้ในสิ่งที่สอนเป็นอย่างดี และมีความรู้ในส่วนนอกเหนือจากการสอน
ดีพอสมควรคือสามารถที่จะแนะนำต่อได้ว่าควรไปหาความรู้เพิ่มเติมจากที่ไหน ส่วนนี้
ผมมองว่าเป็นส่วนสำคัญกับระบบ หรือ Solution ต่างๆ ที่ผู้เรียนต้องการครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเองดีครับ เรียนแล้วรู้สึกไม่อึดอัด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ระดับหนึ่งครับ เพราะคิดว่าการใช้งาน Linux มีอะไรที่มีการ config อีกมาก
คงต้องศึกษาต่อ ซึ่งถ้าอย่างไรคงต้องรบกวนอาจารย์ด้วยครับ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร การให้การสนับสนุนในขณะเรียนดีครับ แต่ภายหลังไม่ทราบ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลมาก