ชื่อ คุณฐานิศวร์ วินิจจตุรงค์
RIS Co.,Ltd.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรูเครอบคลุม ครบถ้วน คือ มีทั้งควมรู้ในแนวกว้าง และความรู้ในแนวลึก
ซึ่งมีความละเอียดมากครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนดีมาก สนุกสนานไม่เครียด ให้โอกาสผู้เรียนได้สอบถามเพิ่มเติม
ตลอดเวลาและอาจารย์ก็เต็มใจถ่ายทอดความรู้อย่างดีครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ผมคิดว่าหลังจากจบหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้อย่างดี และตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ทางบริษัทส่งมาเรียนครับ เพราะอยู่ระหว่าง Implement Project ของ Linux ครับ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ให้ความช่วยเหลือในการเรียน ในระหว่างการเรียนตลอดเวลา เป็นอย่างดีครับ
และเปิดโอกาสให้สอบถามได้ภายหลังเรียนครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สามารถเดินทางมาเรียนได้สะดวกมาก