ชื่อ คุณเด่นชัย เจริญสิริวิไล
บ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด ( มหาชน )
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Senior System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิต & จำหน่ายเหล็กแผ่นชนิดม้วน
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีม๊าก มาก ครับ อาจารย์มีความรู้หลักการใช้งานจริง ซึ่งบางที่จะมีความรู้ในตำรา
ทำให้ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้ครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ผู้สอนเสามารถดูแลได้ครบทุกคน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะเนื้อหาที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ ครอบคลุมสิ่งที่ต้องนำไปใช้งานจริงเกือบทุกอย่าง
เหลือแต่ต้องไปลองติดตั้งจริงเท่านั้น
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร คงไม่มีสถาบันไหนให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาดีเท่านี้ เพราะหลังจากจบหลักสูตร
ยังมี Webboard ให้สอบถามด้วย เสมือนเป็นชุมชนย่อยๆ ขึ้นมาเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ลำบากครับ เพราะผมมาจาก ถ.สาทรครับ