ชื่อ คุณวสุ ไวยาวัจมัย
Asiasoft Internation co.,Ltd.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Senior Network Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Server & Security


  1. ประเภทธุรกิจ
ผู้นำเข้าเกมส์คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ด้าน Linux เป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีการดูแลดี แต่ Course Network เนื้อหาบางขั้นตอนเร็วทำให้ตามไม่ทันบ้าง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ ตามวัตถุประสงค์ แต่มีหลายเรื่องต้องหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อประยุกต์ใช้งาน
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ตอนขณะเรียน ให้การสนับสนุนในการแก้ปัญหาดีครับ ภายหลังจบต้องรอดูครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกล