ชื่อ คุณวิไลวรรณ บุญหมั้น
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ IT Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Firewall Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
สิ่งทอ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองดี ไม่วุ่นวาย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
อาจจะนำไปประยุกต์ใช้กับระบบงานเดิมที่มีอยู่ แต่จะต้องลองศึกษาหรือ
ทดลองใช้ Linux ก่อนให้เข้าใจ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์พยายามที่จะดูแลนักเรียนทุกคนให้ทั่วถึง แต่อาจมีบางคนที่มีคำถามเยอะทำให้เสียเวลา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
รถติดมาก