ชื่อ คุณณรงค์ มณีนิล
System Dot Com Co.,Ltd.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Customer Service
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้เยอะดี วิธีการสอนได้แนวคิดเยอะ คือ สอนให้นำไปประยุกต์โดยให้ใช้หลัการ
ของการวางแผนที่ดีเป็นหลัก เนื้อหาแน่นดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สนุก ไม่เตรียด แต่หลักสูตรค่อนข้างยากต้องอาศัยการทบทวนและฝึกหัดมาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คงต้องฝึกหัดมาก แต่คิดว่าน่านำไปใช้จริงได้
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มี Webboard ทำให้นักเรียนสามารถ ถาม-ตอบปัญหาที่สำคัญได้ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก เพราะบ้านผมอยู่ไม่ไกลจากที่อบรม   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ขอบคุณอาจารย์มากครับ ที่ทำให้มีสังคมของ Linux เพิ่มขึ้นอีกมาก