ชื่อ คุณนพดล นามราชา
บ.ไซโก้ พีแอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ SE/Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Advanced Linux Network Security


  1. ประเภทธุรกิจ
อิเลคทรอนิค
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
รอบรู้ สามารถตอบปัญหาของนักเรียนได้ดี และแนะวิธีการ เสนอวิธีแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาได้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. เอาใจใส่ดี พยายามอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจ ในกรณีที่มีการถาม เพราะ
ปัญหาที่แตกต่างกันออกไป แต่บางทีก็ดูนักศึกษาไม่เข้าใจ... ก็เห็นใจอาจรย์ครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เนื้อหาของหลักสูตร ก็ดูแล้วครับ ครอบคลุมวัตถุประสงค์พอสมควร แต่บางทีดูแล้วหลักสูตรไม่เจาะลึก
ลงในรายละเอียดมาก บางครั้งทำให้ขาดความสมบูรณ์ของเนื้อหา
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.ช่วยตาม และแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาได้ดีในขณะเรียน และสามารถบอกปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารอร่อย ทำให้ไม่เสียเวลา หาร้านอาหารภายนอก และไม่เสียเวลาเรียน