ชื่อ คุณเอกชัย ตรีพิษจักร
บ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Technicial
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้และประสบการณ์ สามารถตอบข้อสงสัยและปัญหาช่วยให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง ทำให้ไม่เครียด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้ประโยชน์
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารอร่อย ทำให้ไม่เสียเวลา หาร้านอาหารภายนอก และไม่เสียเวลาเรียน