ชื่อ คุณไพรัช รักเดช
Belton Industry Thailand Co.,Ltd.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Technicial
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
อิเลคทรอนิค
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ความเข้าใจ หลักการถ่ายทอดอยู่ในขั้นดี ถึงดีเยี่ยม สามารถแนะนำแนวทางของการปฏิบัติ
และแนวทางในการค้นหา Tool ช่วยได้ สอนให้คิดเป็น สอนให้มีแนวทางนำไปใช้งานจริงได้
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นไปอย่างดี น่าประทับใจไม่มีความแตกต่างด้านความคิด
ความมุ่งมั่น คำถามต่างๆ ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานร่วมกัน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกวิธี ถูกทางหลักการปฏิบัติ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตรงตามความเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร แนะนำแนวทาง การแก้ไขปัญหาขณะเรียน สามารถตอบคำถามได้ เสนอแนะนำวิธีคิด
แนวทางปฏิบัติ สิ่งจำเป็นต้องมี ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานจริง แก้ไขปัญหาในขณะเรียนได้ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารอร่อย ทำให้ไม่เสียเวลา หาร้านอาหารภายนอก และไม่เสียเวลาเรียน