ชื่อ คุณกฤษณะ แท่นหิน
บ.โตไคริคะ ( ไทแลนด์ ) จก. จังหวัด ระยอง
ตำแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ ฝ่าย IT
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
Automotive Parts
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดีมาก สามารถให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมได้อย่างดี มีความชำนาญในเนื้อหาที่สอน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี มีเทคนิคสอนที่ดี ทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ประโยชน์จากหลักสูตรนี้เป็นอย่างมาก เพราะงานที่ปฏิบัติก็จะเกี่ยว
กับเนื้อหาที่ได้อบรม สามารถนำไปใช้งาน ปฏิบัติงานได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ในขณะเรียน อ. สามารถถ่ายทอดและตอบข้อซักถามได้ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกในการเดินทาง ( ในฐานะที่เดินทางมาไกล ก็มีสถานที่พักที่ใก้ลเคียง